شیرینی آلمانی

مواد لازم
ﺁﺭﺩ ﺳﻔﯿﺪ 250 ﮔﺮﻡ
ﮐﺮﻩ ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻩ 115 ﮔﺮﻡ
ﺷﮑﺮ 100 ﮔﺮﻡ
ﺑﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮﺩﺭ 1 ﻕ ﭺ
ﻧﻤﮏ 1/8 ﻕ ﭺ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ 1 ﻋﺪﺩ ﮐﺎﻣﻞ + 1 ﻋﺪﺩ ﺯﺭﺩﻩ
ﻭﺍﻧﯿﻞ 1 ﻕ ﭺ
ﻣﺎﺭﻣﺎﻻﺩ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ
عسل گرم شده برای رومال 2ق غ
ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﺩﺭ ﻗﻨﺪ ﯾﺎ پودر پسته،پودر نارگیل ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺰﯾﯿﻦ

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺸﮏ ﺑﺠﺰ ﻭﺍﻧﯿﻞ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﻟﮏ ﮐﻨﯿﻢ . ﯾﻌﻨﯽ
ﺁﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﮏ ﻭ ﺑﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻭ ﺍﻟﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ . ﮐﺮﻩ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ . ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﺮﻩ ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰﻥ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ پوک و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺸﻪ ‏. ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻫﻤﺰﻥ ﺭﻭ ﺗﻨﺪ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺸﻦ ﻭ ﻭﺍﻧﯿﻞ ﺭﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺩ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺸﮏ ﺭﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ
ﻧﺮﻡ ﻭ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ . ﺍﯾﻦ ﺧﻤﯿﺮ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻭﺭﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻭ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﺸﻪ ﮐﺎﻓﯿﻪ . ﺍﮔﺮ ﺧﻤﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻦ
ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎﺭ
ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﻫﻢ ﺑﺮﻥ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﻠﻔﻮﻥ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ
ﻭ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﻮﯼ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﻪ .
ﺑﻌﺪ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻭﺭﺩﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻪ ﭼﻬﺎﺭ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﭘﻬﻨﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺰﻧﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺎﻟﺐ ﺯﺩﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻗﺎﻟﺐ احتیاج
ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﯾﮑﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ‏(ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ
ﮔﺮﺩ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻌﯽ ‏) ﻭ ﯾﮑﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺳﻂ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ . ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﺯﯾﺮﯼ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﺭﻭﯾﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﺳﻄﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﺎﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺸﻪ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﯾﻪ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺭﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺰﻧﯿﺪ .
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﯽ ﻓﺮ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ 150
ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﺭﺑﻊ ﺗﺎ ﺑﭙﺰﻩ
بعد از بیرون اوردن وخنک شدن روی بسکویتهای میان تهی رو با عسلی که روی کتری گرم و روان شده بمالید و بعد از اون پودرای تزیینی رو بپاشید،مارمالاد رو روی بسکویتهای که قالب نخورده بمالی و تزیین شده رو روش قرار بدید و تو طرف بچینید.

ابزار وبلاگ
دانلود آهنگ جدید
free video
آپلود عکس
اجاره ماشین کیش
تشخیص جنسیت جنین از روی ناف
خرید بک لینک
آپدیت نود 32
قالیشویی مشهد
کسب درآمد
دانلود تلگرام
گیم
مهستی قدیمی
دانلود کشتی کج
تور دبی
بلیط هواپیما
دوربین مدار بسته
ترمیم مو
چاپ فاکتور رسمی
خرید گیفت کارت
پرینت سه بعدی
تشخیص ترکیدگی لوله
طلا یاب
فایل بایگانی ریلی
طراحی سایت
جابجایی گاوصندوق
تعمیرات گاوصندوق
ثبت علامت
ثبت شرکت
سه پایه بوم
ویندوز اورجینال
لیزر موهای زائد
بيمه مسافرتي
تور سوییس فرانسه
صندوق فروشگاهی
افزایش فالوور
تور تایلند ارزان قیمت
رتبه برتر
دانلود جزوه درسي
معدل رشته تجربي
برنامه ريزي رايگان
برنامه ريزي رايگان
اوج يادگيري
اوج ياد گيري
كنكور آسان است
مهندس امير مسعودي
استاد حسين احمدي
خرید لباسشویی
تولیدی کیف
صرافی
متخصص ارتودنسی
مرکز درمان وزوز و سرگیجه
جراحی بینی با قالب کنترلی
صندلی ماساژور
بلیط هواپیما
دانلود سریال ایرانی
سختی گیر رزینی
تجهیزات کوهنوردی